Google Analitikanyň profil süzgüçleri üçin semalt gollanmasy

Web analitikasyny segmentleri ulanyp seljermek, oňa düşünmegiň iň gowy usulydyr. Google Analytics maglumatlary bölmek üçin iň güýçli usullaryň arasynda ýörite üýtgeýänleri, profil süzgüçlerini we ösen segmentleri hödürleýär. Indiki makalada “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Oliwer King profil süzgüçlerini ara alyp maslahatlaşmakçy.

Profil süzgüçleri

Uzak möhletli segmentasiýa strategiýasy, ony üýtgedip ýa-da pozup bolmaz. Hünärmenler ulanyjylara çig maglumatlar profiliniň bolmagyny maslahat berýärler, eger amalda näsazlyklar bar bolsa ätiýaçlyk nusga üçin ulanyp bilerler. “Google Analytics Change History” profil süzgüçlerine girizilen üýtgeşmeleri yzarlamaga kömek edýär. Profil süzgüçleri, täze süzgüçleri barlamak üçin zerur bolan real wagt hasabatlaryna degişlidir. Täze profiliň netijelerine tomaşa ediň we ýalňyşlyklary hakyky wagtda düzediň.

Google analitik profil süzgüçleriniň onusy

1. IP adresini goşuň

Maksada ýetmegi synamagyň iň oňat usullarynyň biridir. Biri uly bir kompaniýada işleýän bolsa, şol bir salgyda başga adamlaryň bolmagy mümkin. “Google Analytics” süzgüçler goýmasynyň aşagynda täzesini dörediň, oňa at beriň we gutujyny öňünden kesgitlenen süzgüç bilen belläň. Trafigi diňe häzirki IP ölçegleriňize laýyk gelýän aşakdaky IP adreslerden goşmagy saýlaň.

2. IP adresini aýyryň

Şeýle hem, kompaniýa we belli üçünji taraplar tarapyndan döredilen içerki traffigi hasaba almaýan profilleri döretmek möhümdir. Munuň sebäbi, bu girýänleriň sahypanyň eýeleriniň öz sahypalaryny optimallaşdyrýan "adaty" myhmanlardan tapawutly sahypa görnüşleriniň we özüni alyp barşynyň bolmagydyr. Süzgüç maglumatlarynyň aşagynda ýörite süzgüç saýlaň we Aýyrmak belligini belläň. Süzgüç meýdany IP adresi okamaly we süzgüç nagşyny girizmäge dowam etmeli. Bu süzgüç üçin hiç hili duýgurlyk ýok. IP adres aralygy guralyny ulanyp, bir topar adresi süzüp bilersiňiz.

3. Specörite kampaniýany goşuň / aýyryň

Uly CPC kampaniýasyny alyp barýan bolsaňyz we işleýän edaralaryňyzyň biriniň bu maglumata girmegini islemeýän bolsaňyz, süzgüç CPC maglumatlaryny profilinden çykarmaga kömek edip biler. Şol bir süzgüç maglumatynyň aşagynda süzgüçä "CPC myhmanlaryny aýyrmaň" ýaly täze at beriň we adaty süzgüç belligini belläň. Aýyrmak gutusyny belläň we süzgüç meýdanyndaky "Kampaniýa orta" -ny saýlaň. Süzgüç nagşy CPC bolup, baş harplara duýgur däldir.

4. Kampaniýanyň häsiýetleri boýunça kiçi harp

Kompaniýa näçe uly bolsa, kampaniýa bellikleriniň sany şonça-da köp bolar. Ilki bilen, kampaniýasyna nädip at bermelidigi barada berk görkezmelere boýun bolmak möhümdir. Bu meseläni ýeňip geçmek üçin UTM kampaniýasynyň parametrlerine bäş sany kiçi süzgüç goşuň. Bularyň arasynda kampaniýanyň serişdesi, çeşmesi, mazmuny, termini we ady bar. "Kampaniýa aýratynlyklarynda kiçi harp" ýaly täze at saýlaň. Customörite süzgüç meýdançasynyň aşagynda "kiçi harp" saýlaň we süzgüç meýdany hökmünde "Kampaniýa Orta" -ny giriziň. Google Analytics-de has aňsat derňew üçin maglumatlary arassalamaga kömek edýär, sebäbi ähli orta ýazgylary standartlaşdyrýar.

5. URI haýyşy boýunça kiçi harp

URL-ler kiçi we kiçi harplary alyp biler, netijede web serweri gönükdirmäni ýerine ýetirmez. Dürli häsiýetli iki meňzeş sahypa, / about-Us / we / about-us / ýaly birmeňzeş mazmuna gaýdyp barýandygyna garamazdan iki aýry görnüş hökmünde ýazga alnyp bilner. Bu meseläni düzetmek üçin täze süzgüç dörediň we "URI haýyşy boýunça kiçi harp" adyny beriň. Baş harp gutusy barlanan adaty süzgüç. Süzgüç meýdany "URI talap et" okamaly.

6. URI talap etmek üçin host adyny dakyň

“Google” köp ugurly durmuşa geçirýän bolsa we iki domen üçin ähli maglumatlar bir profilde ýygnansa, iki adyň arasynda tapawutlandyrmak aňsat bolmaz. Ikinji ölçeg ýa-da host adyny goşmak meseläni çözmäge kömek etmelidir. Filtre "URI talap etmek üçin host adyny dakyň" ýaly at beriň we adaty ediň. "Öňdebaryjy" bellik gutusyny belläň. A çykarmak üçin meýdan Host ady bolmaly, B çykarmak üçin B meýdançasy "URI talap etmeli" bolmaly. "Çykyş" - Gurluşykçy hem "URI talap etmeli" bolmaly. Fieldshli meýdanlar B meýdançasyndan başga talap edilýär we baş harp bilen bolmaly däldir.

7. Regionörite sebiti (leri) goşuň

Halkara özüne çekiji web sahypasyny işledýän we käbir sebitleri filtrlemeli bolýan wagtlary bolýar. Aşakdaky süzgüçi ulanyň: Täze ýörite süzgüç dörediň we oňa jaň ediň, "Ne goşuň | Be | Ger" diýiň we goşmagy saýlaň. Süzgüç meýdany "" urt "we süzgüç nagşy" Gollandiýa | Belgiýa | Germaniýa "bolmaly we baş harp bilen bolmaly däldir.

8. Diňe ykjam gelýänleri goşuň

Kompaniýalar ykjam gelýänler segmentiniň işine has içgin göz aýlamak isleseler muny ulanmalydyrlar. Teklip edilýän süzgüçiň ady "Mobil goşuň" we adaty süzgüç bolmaly. Goşma gutusyny belläň we "Jübi telefonyny" saýlaň? süzgüç meýdanynda. Süzgüç nagşyndaky "Hawa" we iş duýgurlygyna "ýok" saýlaň.

9. Diňe belli bir bukjanyň traffigini goşuň

Kompaniýanyň web sahypasynda blog bölümi bar bolsa we oňa ýazgy goşýan mazmunly ýazyjylar bar bolsa, olaryň kataloga girmegini çäklendirmegiň amatly bolmagynyň birnäçe sebäbi bar. Bu meseläni çözmek üçin "Blog traffigini goşuň" ady bilen öňünden kesgitlenen süzgüç dörediň. Diňe "/ blog" bilen başlaýan kiçi bukjalara traffigi goşuň. Baş harp bilen bolmaly däldir.

10. Diňe belli bir bukjanyň traffigini goşuň

Google Analytics profil belgisini alyp, beýleki domenlere ýerleşdirmeginiň öňüni almaga kömek edýär. Şeýle hem, işleýän GA profil belgisi bilen sahna ýa-da synag domenlerini süzýär. Täze mysal süzgüçiniň adyny "Mysal domenini goşuň" we goşuň. Süzgüç nagşy hökmünde "Hostname" süzgüç meýdany we "exampledomain \ .com" bolmaly. Bu baş harp däl.

11. Bonus: Talaplaryň ähli parametrlerini aýyryň

Häzirki web sahypasynda köp bolsa, tehniki talap parametrlerini süzmek hem möhümdir. GA-da görkezilýän sahypalaryň sanyny azaldar we şeýlelik bilen has manyly bolar. Customörite süzgüçiň ady hökmünde "Quehli talap parametrlerini aýyryň" ulanyň. "Öňdebaryjy" bellik gutusyny belläň. A çykarmak üçin A meýdan URI talap etmeli we B meýdançasyny B boş goýmak üçin goýmaly. "Çykyş" - Gurluşykçy hem "URI talap etmeli" bolmaly. Fieldshli meýdanlar B meýdançasyndan başga talap edilýär we baş harp bilen bolmaly däldir.

Süzgüç sargyt bellemek

“Google Analytics” süzgüçleriniň ýerine ýetirilmegi, ulanyjynyň goşan görnüşinde. Olary administrator dolandyryş panelindäki profil sazlamalarynda üýtgedip bolýar

mass gmail